Bidons Gazprom Rusvelo

Elite Fly - Gazprom Rusvelo - 2020
Gazprom Rusvelo
Elite Fly 2020
Elite Fly - Gazprom Rusvelo - 2019
Gazprom Rusvelo
Elite Fly 2019
Elite Fly - Gazprom Rusvelo - 2018
Gazprom Rusvelo
Elite Fly 2018
Elite Corsa - Gazprom Rusvelo - 2017
Gazprom Rusvelo
Elite Corsa 2017
Elite Corsa - Gazprom Rusvelo - 2016
Gazprom Rusvelo
Elite Corsa 2016